Технически ръководител

Реф. номер: TR 007

ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше или средно техническо образование.
- Опит като технически ръководител.
- Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация.
- Kомпютърна грамотност - WORD,EXCEL, , Интернет браузъри, AutoCAD, Building Manager.
- Познаване, ползване и тълкуване на нормативната база в строителството, строителните технологии, използваните материали и технологии за прилагането им.
- Детайлно познаване на ЗЗБУТ, ЗУТ, наредби и правилници в строителството.
- Лоялност към структурата на фирмата.

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Организация и ръководство на изпълняваните СМР на строителната площадка.
- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и отговорност за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация.
- Архивиране и отговорност за съхранението на техническата документация на обекта.
- Спазване на поставените в линейния график на обекта срокове.
- Следене за стриктното спазване на изготвения бюджет на обекта.
- Контрол и координация на работата на подизпълнителите и поддържане на връзка с инвеститора.
- Изготвяне на подробни количествени сметки.
- Етапно и своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта.
- Осигуряване на необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита. Недопускане извършването на работа при опасни и вредни за здравето условия.
- Приемане от бригадирите на извършената робота по количество и качество, отчитане на изпълнението на строителството и предаване на инвеститора.
- Контрол върху качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им.
- Отчет на извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Отлични условия на работа и заплащане, обвързано с постигнатите резултати.
- Възможност за професионална реализация.
- Служебен телефон.
- Отлични условия на труд.

За да кандидатствате по обявата моля изпратете CV.
Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Сподели:

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Разрешените файлови формати за качване са: pdf, doc, docx, odt, zip