Новини

24окт. 2016

Заглавна новини Европейска програма

ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 001

„Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на новите работни места в „ЖСП – СТИЛ” ООД”

31юли 2016

25 years

25 години в бранша

25 години опит и професионални успехи. Присъединете се към нас!

18юли 2016

Заглавна новини Европейска програма

Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ЖСП СТИЛ сключи Договор BG05M9OP001-1.003-0497-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

07авг. 2015

Офис София

ЖСП СТИЛ откри свой офис в София

Нов офис на компанията в София.