Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Заглавна новини Европейска програма
Споделете в:

18 юли 2016

На 18.07.2016 г. „ЖСП – СТИЛ” ООД сключи Договор BG05M9OP001-1.003-0497-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

 

Наименование на проекта: „Инвестиции в създаването на нови работни места – залог за устойчивото и конкурентоспособно развитие на „ЖСП СТИЛ” ООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 14 месеца. Проектът стартира на 18.07.2016 г. и приключва на 18.09.2017 г.

ЖСП СТИЛ стартира дейността си през 1991 г. като дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон. Към настоящия момент дружеството реализира редица проекти в областта на строителството, санирането на сгради за подобряване на енергийната им ефективност, осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания до частни и обществени сгради, изграждане на детски площадки и съоръжения, рехабилитация на паркове и градини и др. Зад успешното изпълнение на тези проекти стоят труда и усилията на повече от 50 работници и служители, наети понастоящем в компанията.

 С изпълнението на настоящия проект фирма „ЖСП СТИЛ” ООД предвижда да изпълни следните основни дейности:

 

  •          Наемане на безработни лица за период до 12 месеца на длъжностите „Работник, строителство”, „Зидаромазач”, „Кофражист, бетонни отливки”, „Шпакловчик”;

 

  •          Осигуряване необходимото оборудване за обособяване на създадените по проекта работни места, включително лични предпазни средства за всички нови служители.

 

Изпълнението на посочените дейности ще осигури постоянна заетост за 14 безработни младежи на възраст до 29 години, 3 безработни лица с по-ниско от средно образование, както и 3 безработни лица на възраст над 54 години, за които в компанията ще бъдат създадени и оборудвани общо 20 нови работни места.

 

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на  211 820.40 лева., от която 211 820.40  представляват безвъзмездна финансова помощ и 0 лв. собствено финансиране.