Съобщение за визуализация

Заглавна новини Европейска програма
Споделете в:

25 октомври 2016

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител по процедура с предмет:

„Осигуряване на информираност и публичност по проект „Инвестиции в създаването на нови работни места – залог за устойчивото и конкурентоспособно развитие на „ЖСП СТИЛ” ООД” , по договор за безвъзмездна помощ проект BG05M9OP001-1.003-0497-C01 процедура „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Изтегли Съобщението